วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร , “The Marble Temple” , #ท่องเที่ยวทั่วไทย

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร , “The Marble Temple”

เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร เดิมชื่อ วัดแหลม หรือ วัดไทรทอง

69 ถนนพระรามที่ 5 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

พระพุทธรูปสำคัญ พระหริภุญชัยบรมโพธิสัตว์ พระฝาง