วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร , กรุงเทพมหานคร, #เที่ยวไทย

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร , กรุงเทพมหานคร, วัดอรุณราชวราราม หรือที่นิยมเรียกกันในภาษาพูดว่า วัดแจ้ง

วัดอรุณ เป็นวัดโบราณ สร้างในสมัยกรุงธนบุรี  เดิมเรียกว่า วัดมะกอก

พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหาร

34 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ไทย ประเทศไทย 10600